Timilić, Živojin

Član Glavnog odbora borbaša, koji se solidarisao sa Milošem Dragovićem i napustio stranku jula 1936. godine.

Izvori

Arhiv Jugoslavije, Jugoslovenska narodna stranka "Borbaši", Fond broj 307.